You are here: Danish

Velkommen til Explore the World

      •  virtuelle rejser til engelsksprogede lande
      •  multimedieprogram med tekst, tale, billede, lyd, grafik og video
      •  gode visuelle og auditive oplevelsesindtryk
      •  unikt supplement til lærebogen
      •  arbejdsark til eleverne
      •  42 destinationer i 22 lande

"Oplæringen i engelsk skal have som mål at skabe glæde, interesse og et ønske om at fortsætte med at lære engelsk livet ud."

Explore the World er et nyt og anderledes undervisningsprogram til brug i engelskundervisningen på alle niveauer og studieretninger. Det er et fuld-automatiseret multimedieprogram med tekst, tale, billede, lyd, grafik, video og ani-mationer, som vises på storskærm/lærred via (bærbar) videoprojektor fra stationær eller bærbar PC m/højttalere (lyd/musik). Det berører forskellige delmål i læreplanen for faget engelsk, samtidig med at generelle mål for øget fokus på internationalisering, tværfaglighed og krav til kundskab om andre landes kultur og samfundsforhold tilgode-ses. Explore the World giver gode visuelle og auditive oplevelsesindtryk og muligheder for metodisk variation i det daglige sprogarbejde i klasserummet. Det vil være impulsgivende i forhold til viderestudier og faglig engagement.  

Virtuelle rejser

Explore the World tager eleverne med til forskellige destinationer i de engelsksprogede lande såvel som resten af verden. Alle destinationer er kendte landemærker, der bruges som portaler til mere kundskab om sprog og sam-fundsforhold med en ny og engagerende tilnærmelse. Det består af tilsammen 42 destinationer (landmarks), alle med en kundskabsdel (education) og en elevaktiv del (entertainment). For hver destination skal rejsemålet være ukendt for eleverne, og de aktiviseres i forhold til at finde ud af, hvor rejsen går hen.

Kundskab om den engelsksprogede verden

Explore the World formidler kundskab om den engelsksprogede verden og forskellige dele af vores globale kulturarv på en ny og motiverende måde. Kundskabsdelen giver indsigt i emner fra samfundsforhold og kulturliv i engelsk-sprogede lande, samt historiske og geografiske referencekundskaber om USA, Storbritannien og den øvrige verden. Kundskabsdelen giver også indsigt i nogle engelsksproglige forfattere (f.eks. Shakespeare), indvandring, sprogudvik-ling m.m. 

Elevaktivitet

De mange quizindslag aktiverer eleverne og sætter fokus på forskellige emner indenfor sprog, litteratur og baggrund. Sang- og musikindslag (nationalsange og andre kendte sange) er tekstbaseret for at stimulere elevdeltagelsen og det sociale fællesskab i klassen.

The World Landmarks Game

For hver destination skal klassen, som er inddelt i teams, indledningsvis prøve at finde ud af hvor rejsen går hen på grundlag af ’clues’ (text clue, image clues, national anthem, map). Svarene gives på egne skemaer, som læreren deler ud og samler ind hver gang (samme skema). Resultaterne registreres digitalt eller på eget lærerskema (papir). Aktiviteten løber over tid (flere uger/måneder).

God læringseffekt

Explore the World vil kunne bidrage til øget kundskab og metodisk variation i faget engelsk i indtil to hele skoleår! Kundskabsmål formidlet gennem lyd, tale, billede og tekst giver god læringseffekt og en anderledes oplevelsesmæssig tilnærmelse (multisensorisk) til læringsstoffet. Ny teknologi brugt på denne måde repræsenterer en ny læringsarena for forskellige læringstyper (visuelle-auditive).